Calendari d'admissió per al curs 2021-2022

La Conselleria d'Educació ha fet públic el calendari de matriculació per al curs 2021-2022. Estem a l'espera de la normativa sobre zonificació i baremació.

Es tramitarà de forma electrònica mitjançant els assistentes d’admissió proporcionats per la Conselleria d’Educació en l’enllaç: https://portal.edu.gva.es/telematricula i al final del procés, cal imprimir la sol·licitud tramitada per tal de lliurar-la al centre de primera opció.

Les persones sol·licitants que manquen de possibilitat d’accés a mitjans electrònics, hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció.

Les reclamacions es presentaran també telemàticament.

REQUISIT ACADÈMIC:
- Sol·licitants de la Comunitat Valenciana: La persona sol·licitant no aportarà l'acreditació dels resultats acadèmics. Cada centre l'enviarà a través de l'aplicació informàtica ITACA.
- Sol·licitants de fora de la Comunitat Valenciana: La persona sol·licitant haurà d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, en el seu cas, la nota mitjana obtinguda del 25 de juny al 7 de juliol.